Nitrat i yt- och dricksvatten

Efter flera år av torka 2016-2019 har nu ett allvarligt problem visats i yt- och dricksvattentäkter – skyhöga halter av nitrat. Nitrat är en kväveförening som i höga halter i dricksvattnet är skadlig för människan och därför finns det gränsvärden fastställda av Livsmedelsverket.

De höga halterna kväve som når kusten bidrar till övergödningen och till att försämra kustvattnen på Öland, som är en mycket stor källa till rekreation och en viktig miljö för bland annat fiskyngel.

Mot bakgrund av detta vill Ölands Vattenråd poängtera för både Mörbylånga och Borgholms kommuner och Borgholm Energi AB, att läget är allvarligt och kräver att kommunerna agerar.

Ur ett vattenförvaltningsperspektiv finns inga andra alternativ än att våra vattenförekomster ska uppnå god status och då krävs det både kommunala resurser och åtgärder.

I skrivelser riktade till Borgholms och Mörbylånga kommuner och Borgholm Energi AB ger Ölands Vattenråd i ett antal punkter tankar om hur kommunerna kan agera för att minska halterna och säkra kvaliteten på både yt- och dricksvatten ─ så länge nitratet finns i ytvattnet går det att göra åtgärder.

Du kan läsa skrivelserna här: https://olands.vattenrad.se/dokument/