Ölands Vattenråd är en ideell förening vars ansvarsområde omfattar Öland med tillhörande kustvatten. Vattenrådet ska arbeta med alla vattenförekomster, det vill säga kust-, grund- och ytvatten. Föreningar, företag och privatpersoner är välkomna som medlemmar. Målet för Ölands Vattenråd är att uppnå en god vattenstatus för Ölands vattenförekomster.

Här hittar du föreningens stadgar.

Vattenrådet vill arbeta för att:

 • Ölands dricksvatten har en god tillgång med bra kvalitet, och att dricksvattnet skyddas mot föroreningar.
 • förbättra vattenbalansen i landskapet och gynna biologisk mångfald i sjöar, våtmarker och vattendrag.
 • förbättra tillståndet i våra kustvatten med inriktning på bad, rekreation, biologisk mångfald och fiske.

Vattenrådet kommer till att börja med fokusera sitt arbete på att förbättra vattenbalansen. Genom att fördröja utflödet av vatten kan flera mål nås. Det ökar möjligheterna för grundvatten att bildas och kan minska läckage av näring genom sedimentation (fosfor) och kvävefixering.

På Öland finns bland annat följande problem:

 • Begränsad tillgång på grundvatten. En kombination av geologi, topografi och avvattning genom diken och kanaler utgör grundorsaker. Klimatförändringarna kan på sikt också innebära allt torrare och varmare somrar.
 • Grundvattnets kvalité har försämrats under de senaste 50 åren. Framför allt genom förhöjda halter av nitrat och bakterier.
 • Förekomst av vandringshinder för fisk, höga halter av näringsämnen och igenväxning i vattendrag.
 • Utdikning och igenväxning med gräs, örter, buskar och träd i våtmarksområden.
 • Kustmiljön har försämrats genom övergödning. Indrivande brun- och rödalger utgör ett stort problem. Stranden växer igen med högväxande arter. Försumpning av grunda mjukbottnar av sand är omfattande. Försämrade möjligheter till bad och fortplantning av fisk är exempel på andra effekter. Jordbruk, utdikning och avlopp på Öland bidrar till den försämrade situationen i våra kustområden.
 • Stora variationer i antalet människor som vistas på Öland. Under sommaren då grundvattenbildningen är som minst tjugodubblas befolkningen. Detta påverkar både vattnets kvantitet och kvalitet.

De uppsatta målen ska nås genom att:

 • sprida kunskap om vattenrådets uppgifter och ändamål.
 • uppmuntra lokal samverkan över hela Öland.
 • ge förslag på åtgärder för att förbättra situationen.
 • skapa ett faktaunderlag som kan utgöra en grund för prioritering av kostnadseffektiva åtgärder.
 • föreslå prioritering för genomförande av åtgärder.
 • bygga samverkan med externa aktörer.
 • vattenrådet ska vara remissinstans till Vattenmyndigheten.

Syftet är att mötas och samarbeta över organisations- och administrativa gränser genom att:

 • Utifrån en gemensam kunskapsgrund och en helhetssyn föreslå och initiera åtgärder.
 • Förankra situationsbeskrivningar och åtgärder på Öland, där varje aktör tar sin del av uppgiften.
 • Skapa delaktighet och engagemang hos föreningar, näringsliv och befolkning.
 • Samarbeta med vattenmyndighet, länsstyrelse och andra beslutsfattare.